logo logo
Cart total: €0.00 View cart

Terms and conditions

Algemene voorwaarden voor online verkopen en aanbiedingen via de Winkel vanaf 01 januari 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 015 Keramiek en op elke overeenkomst op afstand tussen 015 Keramiek en consument via de webwinkel.

 1. Omdat de overeenkomst op afstand en elektronisch wordt gesloten, kan de eindconsument de tekst van deze algemene voorwaarden online raadplegen en downloaden.
 2. Als de consument het aanbod online heeft aanvaard en betaald, bevestigt 015 Keramiek meteen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de 015 Keramiek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Bij het uitblijven van de betaling is 015 Keramiek gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 4. De overeenkomst komt elektronisch tot stand, 015 Keramiek treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaald, zal 015 Keramiek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden hij mag binnen deze periode zijn herroepingsrecht laten gelden op een elektronische wijze via het contactformulier. 015 Keramiek mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
 6. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 7. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij pakt het product slechts uit of gebruikt het in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts hanteert en inspecteert zoals hij dat in een winkel zou doen.
 8. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige manier aan de 015 Keramiek. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst, zendt de consument het product terug.
 10. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de 015 Keramiek verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 11. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van de melding, zendt de consument het product terug. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 12. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 13. 015 Keramiek stuurt na de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze, meteen een ontvangstbevestiging.
 14. 015 Keramiek vergoedt, meteen na ontvangst van het geroutouneerde product de kosten van het product.
 15. De 015 Keramiek gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een anderemethode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 16. Het herroepingsrecht wordt uitgesloten bij de producten die geleverd zijn volgens specifieke aangepaste wensen van de consument vervaardigde producten, dus producten die worden vervaardigd op basis van een individuele aanpassing of wens van de consument, of die duidelijk gemaakt zijn voor een specifieke persoon of aangelegenheid.
 17. De prijzen die vermeld worden in de webwinkel kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 18. De prijzen in het aanbod van producten in de webwinkel zijn inclusief btw.

Algemene voorwaarden met betrekking tot de Cadeaubonnen of Cadeaukaarten uitgegeven door 015Keramiek.nl via de online winkel vanaf 01 januari 2021

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de Cadeaubonnen of Cadeaukaarten uitgegeven door 015Keramiek.nl. Door de Cadeaukaart te kopen en te gebruiken aanvaard de klant de onderstaande productvoorwaarden.

 1. Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op alle door 015Keramiek uitgegeven Cadeaukaarten/Cadeaubonnen in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.
 2. Cadeaukaart/Cadeaubon is een cadeaukaart waaraan een saldo is gekoppeld die door de gever is bepaald en betaald, deze waarde is opgeslagen in de administratie van 015Keramiek.
 3. Cadeaukaarten/Cadeaubonnen zijn uitsluitend rechtmatig te koop op het digitale platform van 015Keramiek.nl. Particuliere of bedrijfsmatige doorverkoop is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van 015Keramiek.
 4. Elke Cadeaukaart/Cadeaubon is voorzien van een unieke codecombinatie, een veiligheidscode die automatisch wordt gegenereerd bij aankoop. De kaarthouder dient Cadeaukaarten/Cadeaubonnen en aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.
 5. Op verzoek dient de kaarthouder de originele email of fysieke Cadeaukaart/Cadeaubon aan 015Keramiek te verstrekken om de juistheid te laten verifiëren.
 6. Cadeaukaarten/Cadeaubonnen of de restwaarde ervan zijn onder geen beding inwisselbaar voor geld.
 7. Bij een restwaarde op een Cadeaukaart/Cadeaubon zal 015Keramiek een nieuwe bon verstrekken met de vermelding van het resterende bedrag dat niet gebruikt is. De geldigheidsduur van de nieuwe bon zal de geldigheidsduur van de oorsponkelijke bon behouden.
 8. Cadeaukaarten/Cadeaubonnen zijn één jaar geldig na aankoop. Deze geldigheidsduur staat op de kaart vermeld, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart.
 9. Het gebruik van Cadeaukaarten/Cadeaubonnen voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden voor B2B vanaf 01 januari 2021

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 015 Keramiek en een Opdrachtgever waarop 015 Keramiek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 015 Keramiek, voor de uitvoering waarvan door 015 Keramiek derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van 015 Keramiek en zijn directie.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 015 Keramiek en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien 015 Keramiek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 015 Keramiek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2b. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van 015 Keramiek zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product/dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. 015 Keramiek kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Leveringstermijnen genoemd in offertes van 015 Keramiek zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 015 Keramiek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 015 Keramiek anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht 015 Keramiek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. 015 Keramiek is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan 015 Keramiek heeft geretourneerd.

artikel 3. contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen 015 Keramiek en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever 015 Keramiek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 015 Keramiek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. 015 Keramiek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. 015 Keramiek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. 015 Keramiek is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan 015 Keramiek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 015 Keramiek zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 015 Keramiek gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 015 Keramiek bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 015 Keramiek op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 015 Keramiek een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 015 Keramiek gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 015 Keramiek daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Opdrachtgever vrijwaart 015 Keramiek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. 015 Keramiek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 015 Keramiek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van 015 Keramiek kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is 015 Keramiek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 015 Keramiek kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 015 Keramiek op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 015 Keramiek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien 015 Keramiek tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 015 Keramiek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 015 Keramiek gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 015 Keramiek, zal 015 Keramiek in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 015 Keramiek extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 015 Keramiek anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 015 Keramiek vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 015 Keramiek op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5. wijziging van opdracht en meerwerk

 1. Indien 015 Keramiek op verzoek van Opdrachtgever, dan wel naar eigen inzicht en/of op eigen verzoek met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van 015 Keramieks.
 2. 015 Keramiek is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verrichten van meer of andere werkzaamheden te verrichten dan oorspronkelijk overeengekomen te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 4. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal 015 Keramiek Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
 5. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing, de oorspronkelijke doelstellingen en/of de verwachtingen van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. 015 Keramieks zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

artikel 6. Overmacht

 1. 015 Keramiek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop 015 Keramiek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 015 Keramiek niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 015 Keramiek of van derden daaronder begrepen. 015 Keramiek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 015 Keramiek zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. 015 Keramiek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel 015 Keramiek ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 015 Keramiek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 015 Keramiek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 015 Keramiek aangegeven. 015 Keramiek is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. 015 Keramiek heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 015 Keramiek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 015 Keramiek kan volledige adossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 015 Keramiek verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien 015 Keramiek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 8. Klachten en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 015 Keramiek.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal 015 Keramiek de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij 015 Keramiek opdracht gegeven heeft.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van 015 Keramiek daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien 015 Keramiek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. 015 Keramiek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 015 Keramiek is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien 015 Keramiek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 015 Keramiek beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan drie maanden geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat 015 Keramiek in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 3 maanden heeft gefactureerd.
 4. De aansprakelijkheid van 015 Keramiek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. 015 Keramiek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, indirect schade is dus uitgesloten.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 015 Keramiek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 015 Keramiek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 015 Keramiek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 015 Keramiek of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart 015 Keramiek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 015 Keramiek toerekenbaar is. Indien 015 Keramiek uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden 015 Keramiek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 015 Keramiek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 015 Keramiek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. 015 Keramiek behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van 015 Keramiek, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van 015 Keramiek toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. 015 Keramiek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 015 Keramiek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van 015 Keramiek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 015 Keramiek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Bij geschil van mening omtrent de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met 015 Keramiek.
 2. Opdrachtgever is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen dan wel herroepen van onderhavige algemene voorwaarden, mits zij opdrachtgever hiervan één maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze gewijzigde algemene voorwaarden op alle rechtsverhoudingen tussen partijen van toepassing zijn.
 3. Wijziging van deze overeenkomst of aanvulling daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.